آچار یکسر تخت یکسر رینگ جغجغه ای، آچار یکسر رینگ جغجغه ای