اره باغبانی بهکو، اره باغبانی تاشو، اره باغبانی رونیکس، اره باغبانی سامورایی، اره باغبانی نووا، اره باغبانی واستر