قیچی باغبانی، قیچی باغبانی بهکو، قیچی باغبانی رونیکس، قیچی باغبانی فلکو