میخکوب و منگنه کوب، میخکوب و منگنه کوب اینهل، میخکوب و منگنه کوب بادی